© @anja.lange

Polskie tłumaczenie / English translation

Tarcza 1

Dawny browar

Dawny browar oczywiście nie został zbudowany za jednym podejściem. Powstanie północnej fasady można oszacować na XIV wiek. Ściana zachodnia pochodzi z połowy XV wieku. W XVI wieku browar został przebudowany w stylu renesansowym. Przed 1945 rokiem budynek należał do miejskiej mleczarni Wiersing. Pod koniec II wojny światowej dach spłonął w wyniku ostrzału.

Tarcza 2

Stołp (bergfried)

Stołp (bergfried) został zbudowany w XIV wieku i ukończony około 1377 roku. Prawdopodobnie nigdy nie był miejscem schronienia w przypadku oblężenia, ale raczej pełnił funkcję odstraszającą. Od XVI wieku prawie 30-metrowa wieża prawdopodobnie służyła jedynie jako więzienie. Około 1774 roku wieżę zwieńczono iglicą. Dziś można wspiąć się na nią dla pięknego widoku.

Tarcza 3

Dom solny

Dom solny został zbudowany w pierwszej połowie XIV wieku wraz z donżonem. Od 1725 roku "stara oficjalna rezydencja" stała się królewską "Solarnią". Wciągarka umieszczona na wschodniej ścianie zewnętrznej umożliwiała transport soli Szprewą. Obecnie dom solny służy między innymi jako przestrzeń wystawiennicza i teatralna. Sklepienie kolebkowe w piwnicy są warte zobaczenia.

Tarcza 4

Madonna Półksiężyca

Madonna Półksiężyca przedstawia Matkę Bożą jako Królową Nieba lub Immaculata (Niepokalaną). Nazywana jest również Madonną Apokaliptyczną, ponieważ w Apokalipsie św. Jana opisana jest z księżycem pod stopami. Obraz nieznanego autora oparty jest na motywach twórczości hiszpańskiego malarza barokowego Bartolomé Estebana Murillo (1617-1682).

Tarcza 5

Mur zamkowy

Mur zamkowy po stronie północnej jest najstarszą częścią kompleksu i składa się z wysokiego cokołu z kamienia polnego zwieńczonego ceglanym wiązaniem. W 2013 roku odkryto na nowo i zrekonstruowano wykusz z dwoma ostrołukowymi otworami okiennymi. Oznacza on dawne wejście do zamku, które po okresie średniowiecza zostało przekształcone w toaletę.

Tarcza 6

Dom atelier

Dom atelier zajmował obszar między północno-zachodnim narożnikiem a domem solnym najpóźniej od XVIII wieku. Na zachód od niego w XVIII wieku wybudowano "mieszkanie Voigtsa" z toaletą wewnątrz budynku. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku na fundamentach powozowni wybudowano toaletą. Obecnie w domu studyjnym mieszczą się warsztaty artystów, administracja i kawiarnia-restauracja "cucina verde".

Tarcza 7

Dom zarządcy

Dom zarządcy znajduje się obok zachodniej bramy zamku, dawnego głównego wejścia, i prawdopodobnie stoi na pozostałościach średniowiecznej kaplicy zamkowej. Swój obecny kształt zawdzięcza przebudowie w XVIII wieku. Obecnie mieści się w nim m.in. mieszkanie urzędnika zamkowego i kuchnia zamkowa.

Tarcza 8

Stary Urząd

Stary Urząd nazywany jest w źródłach "hus" lub "stary zamek". Pierwotny trzykondygnacyjny budynek mieszkalny pana zamku (palas) zbudowany był z kamienia w 1320 roku. W latach 1519-1524 został gruntownie odnowiony. Dziś parter Starego Urzędu zarezerwowany jest dla wszelkiego rodzaju wydarzeń kulturalnych. Na piętrze czeka na gości Muzeum Muzyki w Beeskow.

Tarcza 9

Muzeum Odra-Sprewa

Muzeum Odra-Sprewa nawiązuje swoją konstrukcją do dawnego budynku administracyjnego, który został zmodernizowany w XVIII wieku. Jego fundamenty sięgają jednak XIV wieku, kiedy to był prawdopodobnie kuchnią i budynkiem gospodarczym. W okresie międzywojennym w dawnej oficjalnej rezydencji mieszkał burmistrz Beeskow. Muzeum opisuje region z obecnej perspektywy.

Tarcza 10

Archiwum sztuki

Archiwum sztuki przechowuje około 18 500 dzieł sztuki należących wcześniej do partii i organizacji publicznych NRD. Wraz z Centrum Dokumentacji Kultury Życia Codziennego NRD w Eisenhüttenstadt jest ono częścią Muzeum Utopii i Życia Codziennego. Kultura codzienna i sztuka NRD. Wizyta w Schaudepot jest możliwa w ramach wycieczek z przewodnikiem i wydarzeń. Rejestracja przez Burginfo.

Sign 1

The former brewery

The former brewery was not built in a single move. The northern gable dates from the 14th century. The western wall is from the middle of the 15th century. In the 16th century, the brewery was rebuilt in the Renaissance style. Before 1945 the building belonged to the Wiersing municipal dairy. The roof was burned down after shelling at the end of the Second World War.

Sign 2

The keep

The keep was built in the 14th century and completed around 1377. It was probably never a place of refuge in the event of a siege, but was rather seen as a threatening gesture. From the 16th century, the almost 30-meter-high tower probably only served as a prison. Around 1774, the keep got its spire. Today visitors can climb it for the beautiful view.

Sign 3

The salt house

The salt house was built together with the keep in the first half of the 14th century. In 1725 the "old official residence" became a royal salt factory. The salt is shipped across the Spree River using a winch on the eastern outer wall. Today, the salt house serves as an exhibition space and theatre workshop, among other things. The barrel vaults in the cellar are well worth a visit.

Sign 4

The Madonna of the Crescent Moon

The Madonna of the Crescent Moon shows Mother of God as Queen of Heaven or Immaculata (Immaculate). She is also named the Apocalyptic Madonna, as described in the Book of Revelation with the moon under her feet. The painting, by an unknown artist, is based on motifs by the Spanish Baroque painter Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682).

Sign 5

The castle wall

The castle wall on the north side is the oldest part of the complex and consists of a high fieldstone base crowned with brickwork. In 2013, an oriel window with two pointed openings was rediscovered and reconstructed. It marks an old entrance to the castle, which was converted into a toilet after the Middle Ages.

Sign 6

The studio house

The studio house has occupied the area between the northwest corner and salt house since the 18th century at the latest. To the west, in the 18th century, the "Voigt's apartment" with an inside toilet was built. In the 1990s, a toilet house was built on the foundations of the depot. Artist workshops, administration and the café-restaurant "cucina verde" are now located in the studio house.

Sign 7

The Warden´s House

The Warden's House is located next to the west gate of the castle, the former main entrance, and probably stands on the remains of the medieval castle chapel. It owes its present form to a conversion in the 18th century. Today it houses, among other things, the castle clerk's apartment and the castle kitchen.

Sign 8

The Old Office Chambers

The Old Office Chambers is in the historical sources called "hus" or "old castle". The original three-storey residential building of the lord of the castle (palace) was built in stone in 1320. Between 1519 and 1524, it was extensively renovated. Today the ground floor of the Old Office serves various cultural events. The Music Museum of Beeskow is open for visitors on the upper floor.

Sign 9

The oder-spree museum

The oder-spree museum structurally goes back to the office building, which was modernized in the 18th century. However, its foundations date back to the 14th century when it probably was a kitchen and farm building. Between the two world wars, the mayor of Beeskow lived in the former official residence. The museum describes the region from today's perspective.

Sign 10

The Art Archive

The Art Archive houses around 18,500 works of art from the former property of the parties and mass organizations of the GDR. Together with the Documentation Center for Everyday Culture in the GDR in Eisenhüttenstadt, it is part of the Museum of Utopia and Everyday Life. Everyday culture and art from the GDR. A visit to the display depot is possible as part of guided tours and events. Booking via Burginfo.

Sie benutzen offenbar den Internet Explorer von Microsoft als Webbrowser, um sich unsere Internetseite anzusehen.

Aus Gründen der Funktionalität und Sicherheit empfehlen wir dringend, einen aktuellen Webbrowser wie Firefox, Chrome, Safari, Opera oder Edge zu nutzen. Der Internet Explorer zeigt nicht alle Inhalte unserer Internetseite korrekt an und bietet nicht alle ihre Funktionen.